Danh sách nhận bằng A1 thi 28-2-2022

Danh sách nhận bằng A1 thi 28-2-2022
1 Nguyễn Đoàn Quỳnh Anh 14/8/2000 A1 28/2/2022
2 Nguyễn Đoàn Quang Minh 15/1/2004 A1 22/2/2022
3 Đặng Hoàng Thiên Phúc 14/12/1995 A1 22/2/2022
4 Trần Phước Tài 11/10/1991 A1 22/2/2022
5 Nguyễn Thị Bảo Hân 4/6/2003 A1 22/2/2022
6 Lê Thị Mỹ Hạnh 9/11/2000 A1 22/2/2022
7 Nguyễn Hồng Phát 3/4/1995 A1 22/2/2022
8 Phạm Nhật Thiên Kim 7/12/2002 A1 22/2/2022
9 Huỳnh Chấn Lượng 3/5/1992 A1 22/2/2022
10 Nguyễn Thị Thu Nhung 10/9/2003 A1 22/2/2022
11 Nguyễn Tạ Gia Ngọc 22/4/2003 A1 22/2/2022
12 Nguyễn Huỳnh 25/12/2000 A1 22/2/2022
13 Võ Nhật Trường 16/3/1999 A1 22/2/2022
14 Dương Văn Từ 16/4/1992 A1 22/2/2022
15 Trần THị Tuyết Ngân 25/8/2002 A1 22/2/2022
16 Hồ Hoàng Đăng Khoa 3/12/2003 A1 22/2/2022
17 Võ Đại Tài 3/2/2003 A1 22/2/2022
18 Nguyễn Quốc Vinh 30/4/1993 A1 28/2/2022
19 Nguyễn Văn Vinh 24/6/2003 A1 28/2/2022
20 Đỗ Đức Đại 28/1/2004 A1 28/2/2022
21 Hoàng Đinh Thái Dương 13/9/2003 A1 28/2/2022
22 Lê Thanh Danh 1991 A1 28/2/2022
23 Lưu Thượng Hiếu 17/10/2003 A1 28/2/2022
24 Trần Lê Nhật Nam 19/6/2001 A1 28/2/2022
25 Cao Phi Long 19/5/2003 A1 28/2/2022
26 Trần Nhan Minh Quân 21/9/2002 A1 28/2/2022
27 Nguyễn Phan Minh Trí 19/7/2000 A1 28/2/2022
28 Đặng Tuấn Kiệt 4/10/2002 A1 28/2/2022
29 Nguyễn Chí Cường 11/11/1998 A1 28/2/2022
30 Huỳnh Duy Thông 30/9/2003 A1 28/2/2022
31 Hồ Gia Huy 17/11/2003 A1 28/2/2022
32 Hoàng Nguyễn Phong Lâm 25/6/2003 A1 28/2/2022
33 Bùi Quốc Thắng 9/4/1992 A1 28/2/2022
34 TRần Quang Thành 20/12/2002 A1 28/2/2022
35 Lê Thành Nhân 21/12/2003 A1 28/2/2022
36 Phan Minh Hưng 22/11/2003 A1 28/2/2022
37 Trịnh Hữu Hoàng Vũ Anh 31/10/1995 A1 28/2/2022
38 Trần Thiên Hương 26/8/2003 A1 28/2/2022
39 Võ THị Bích Phương 26/8/1996 A1 28/2/2022
Rate this post
Call Now Button