Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 25 & 26/07/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 25 & 26/07/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Hồ Vĩnh Khoa 25/7/2020 A1
2 Hồ Thanh Tuyên 25/7/2020 A1
3 Hoàng Minh Nhật 25/7/2020 A1
4 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 25/7/2020 A1
5 Lê Thị Kim Chi 25/7/2020 A1
6 Trần Bá Nguyệt 25/7/2020 A1
7 Nguyễn Đình Khánh Thụy 25/7/2020 A1
8 Nguyễn Minh Tuấn 25/7/2020 A1
9 Đỗ Thị Nhật Lệ 25/7/2020 A1
10 Đỗ Cao Sơn 25/7/2020 A1
11 Nguyễn Thanh Tùng 25/7/2020 A1
12 Quách Cao Hiệp 25/7/2020 A1
13 Trần Thị Ánh Tuyết 25/7/2020 A1
14 Nguyễn Văn Huy 25/7/2020 A1
15 Nguyễn Hữu Thành 25/7/2020 A1
16 Lâm Minh Đức 26/7/2020 A1
17 Dương Trí Đức 26/7/2020 A1
18 Trần Văn Huy 26/7/2020 A1
19 Trần Văn Quang 26/7/2020 A1
Call Now Button