Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 09 & 11/08/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 09 & 11/08/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trần Ngọc Đức S9/8/2020 A1
2 Phạm Văn Hùng S9/8/2020 A1
3 Mai Xuân Nhiệp S9/8/2020 A1
4 Lý Văn Hòa S9/8/2020 A1
5 Nguyễn Ngọc Phi S9/8/2020 A1
6 Nguyễn Ngọc Thanh Vân S9/8/2020 A1
7 Nguyễn Vũ Hạ Yến Nhi S9/8/2020 A1
8 Đỗ Đức Tin S9/8/2020 A1
9 Ngô Thanh Duyệt S9/8/2020 A1
10 Hồ Quốc Tuấn S9/8/2020 A1
11 Nguyễn Lê Hoàng Yến C11/8/2020 A1
12 Nguyễn Ngọc Phi Long C11/8/2020 A1
13 Nguyễn Trường Đăng Khoa C11/8/2020 A1
14 Đặng Hữu Việt C11/8/2020 A1
15 Lê Thị Hồng C11/8/2020 A1
16 Đoàn Ngọc Tín C11/8/2020 A1
17 Lê Tấn Tài C11/8/2020 A1
18 Bùi Đức Hòa C11/8/2020 A1
Call Now Button