Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 28/11/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 28/11/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 28/11/2020 A1
2 Nguyễn Đức Khoa 28/11/2020 A1
3 Pha Ti Mah 28/11/2020 A1
4 Lê Hoàng Thân 28/11/2020 A1
5 Nguyễn Tuấn Ngọc 28/11/2020 A1
6 Trần Xuân Thưởng 28/11/2020 A1
Call Now Button